Basket Halo Diamond Pendant

This “basket” diamond pendant showcases a circle of sparkling micropavé diamonds to frame the center round diamond.